Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonelladiagnostik

SVA utför analyser för påvisande av salmonellabakterier i träck, foder, livsmedel och miljö.

Analyserna utförs antingen med hjälp av odling, serologi eller molekylärbiologiska metoder. Proverna kommer från enskilda djur, djurbesättningar eller slakterier. Analyserna tar i regel mellan en till tre dagar i anspråk. Om misstänkta salmonellakolonier påvisas genomförs en serotypning.

Nationellt referenslaboratorium

SVA är ett veterinärmedicinskt nationellt referenslaboratorium (NRL) för salmonella. Andra svenska laboratorier skickar in sina misstänkta isolat av salmonella från djur, foder eller livsmedel till oss för konfirmering och serotypning.

Kvalitetssäkring

SVA deltar i ringtester för att kvalitetssäkra laboratoriets undersökningar. Dessa arrangeras av EU:s referenslaboratorium (EURL) och Livsmedelsverket. Vi arrangerar själva internationella ringtester för andra laboratorier i Skandinavien avseende salmonellaprover från djur.   

Analyserna utförs enligt flera olika metoder beroende på kundens önskan samt typ av prov. Metoderna är anpassade för att få en hög känslighet så att även en låggradig infektion av salmonella kan påvisas. Metodvalet är dessutom beroende av om provet är taget i samband med offentlig kontroll eller inte. Även tiden metoden tar att genomföra är en viktig faktor.

Metoderna är antingen baserade på odling av bakterier eller påvisande av gensegment som är specifika för salmonella.

För priser, se SVA:s prislista för salmonella här.

Läs mer

Salmonella hos olika djurslag

Salmonella som zoonos

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls