Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonelladiagnostik

SVA utför analyser för påvisande av salmonellabakterier i träck, foder, livsmedel och miljö.

Analyserna utförs antingen med hjälp av odling, serologi eller molekylärbiologiska metoder. Proverna kommer från enskilda djur, djurbesättningar eller slakterier. Analyserna tar i regel mellan en till tre dagar i anspråk. Om misstänkta salmonellakolonier påvisas genomförs en serotypning.

Nationellt referenslaboratorium

SVA är ett veterinärmedicinskt nationellt referenslaboratorium (NRL) för salmonella. Andra svenska laboratorier skickar in sina misstänkta isolat av salmonella från djur, foder eller livsmedel till oss för konfirmering och serotypning.

Kvalitetssäkring

SVA deltar i ringtester för att kvalitetssäkra laboratoriets undersökningar. Dessa arrangeras av EU:s referenslaboratorium (EURL) och Livsmedelsverket. Vi arrangerar själva internationella ringtester för andra laboratorier i Skandinavien avseende salmonellaprover från djur.   

Salmonella Dublin.
Foto: Bengt Ekberg/SVA

För att säkert kunna påvisa salmonella sker odlingen i flera steg i eller på olika specifika medier. Detta för att öka möjligheten att hitta salmonella i till exempel avföring där det ofta finns en mycket kraftig växt av andra bakterier. Den metod som används benämns Svensk standard SS-EN ISO 6579-1 2017. Detta är den metod som förordas av det Europeiska referenslaboratoriet (EURL) i Bilthoven, Nederländerna.

Vid ankomst till laboratoriet sätts 25 gram av provet till en buljong där alla typer av bakterier växer. Denna odlas i 37°C under ett dygn. Detta steg kallas preanrikning. Därefter flyttas en specificerad mängd från denna buljong och droppas till ett annat halvflytande medium, kallat MSRV. Provet odlas sedan i ytterligare två dygn i hög temperatur (41,5°C). Både mediets komposition och den höga temperaturen gynnar salmonella och missgynnar andra bakterier.

Salmonella har så kallade flageller. Dessa är små trådliknande strukturer som bakterien kan vifta med och därigenom förflytta sig. Om det finns salmonella i provet bildas det expanderande zoner av bakterietillväxt runt dropparna. MSRV-plattorna läses av två gånger, efter 24 samt 48 timmar.

Har inte typiska zoner på MSRV-plattorna påvisats efter 48 timmar avslutas analysen och svaras ut med: ”Salmonella ej påvisat”.

Påvisas misstänkta zoner vid någon av dessa avläsningar sprids material från zonerna till så kallade XLD- och BG-plattor som odlas ett dygn i 37°C. På dessa medier får salmonella ett typiskt utseende.

Påvisas misstänkta kolonier på XLD- och BG-plattorna vidtar konfirmerande biokemiska tester och agglutinationstester, så kallad ”serotypning”. Beroende hur dessa tester utfaller avgörs sedan slutgiltigt om salmonella har påvisats eller inte.

Det tar således tre dagar från det att provet börjat analyserats tills den första säkra avläsningen kan göras. Om inga misstänkta salmonellabakterier påvisats är alltså analysen tidigast klar efter tre dagar. Om däremot misstänkta salmonellakolonier har påvisats kan analysen ta ytterligare några dagar i anspråk.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls