Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonelladiagnostik

SVA utför analyser för påvisande av salmonellabakterier i träck, foder, livsmedel och miljö.

Analyserna utförs antingen med hjälp av odling, serologi eller molekylärbiologiska metoder. Proverna kommer från enskilda djur, djurbesättningar eller slakterier. Analyserna tar i regel mellan en till tre dagar i anspråk. Om misstänkta salmonellakolonier påvisas genomförs en serotypning.

Nationellt referenslaboratorium

SVA är ett veterinärmedicinskt nationellt referenslaboratorium (NRL) för salmonella. Andra svenska laboratorier skickar in sina misstänkta isolat av salmonella från djur, foder eller livsmedel till oss för konfirmering och serotypning.

Kvalitetssäkring

SVA deltar i ringtester för att kvalitetssäkra laboratoriets undersökningar. Dessa arrangeras av EU:s referenslaboratorium (EURL) och Livsmedelsverket. Vi arrangerar själva internationella ringtester för andra laboratorier i Skandinavien avseende salmonellaprover från djur.   

Det finns bara två arter av salmonella; Salmonella enterica och Salmonella bongori. Dessa kan sedan delas upp i olika så kallade serovarer. Det finns för närvarande mer än 2 500 olika namngivna serovarer av Salmonella enterica och cirka 20 av Salmonella bongori. Det påvisas ständigt nya serotyper.

Agglutinering av salmonella

Denna typning sker via agglutinering med specifika sera som dels påvisar förekomst av olika ytstrukturer på bakterien (så kallade O-antigen), dels olika flagellstrukturer (så kallade H-antigen). Genom att studera det mönster man då får kan salmonellastammen typas och namnges. Vissa namn är knutet till sjukdom, till exempel: Salmonella abortusequi, Salmonella typhimurium. Andra är uppkallade efter den plats där de först påvisades såsom Salmonella Uppsala, Salmonella London och så vidare.

Ytterligare ett sätt att knyta släktskap mellan olika stammar av salmonella är att analysera likheten på genetisk nivå. För detta finns det flera olika molekylärbiologiska metoder. De som används vid SVA beskrivs kort nedan.

Gensekvensering av salmonella

Vid gensekvensering fastställs sekvensen av de olika nukleotiderna på specifika ställen i bakteriens genom eller i bakteriens hela genom.

MLVA

Ett annat sätt är att jämföra hur många gånger en specifik nukleotidsekvens förekommer inom ett specificerat område i bakteriens gener. Genom att fastställa detta för fem olika nukleotidsekvenser inom vardera fem olika områden på genen skapas ett mönster för isolatet. Gensekvens A förekommer ett visst antal gånger inom område ett, gensekvens B förekommer ett visst antal gånger inom område två och så vidare. Detta mönster, som anges i siffergrupper (till exempel: 2-12-9-7-211), kan sedan jämföras med andra isolats mönster. Denna analys kallas MLVA (Multiple-Locus Variable number tandem repeat Analysis).

PFGE (pulsfältsgelelektrofores) av salmonella

Vid denna analys låter man olika segment av bakteriens gen vandra genom en gel med hjälp av pulserande elektrisk spänning. Man får då ett specifikt mönster beroende hur långt olika gensegment hinner vandra i gelen. Hur väl detta mönster stämmer överens mellan olika isolat används för att bedöma isolatens genetiska likhet.

Typning av salmonellabakterier är framförallt viktig vid epidemiologiska undersökningar och vid smittspårning av sjukdomsutbrott, då man vill se vilka typer av salmonella som har förekommit i olika prover. Olika isolats likhet eller olikhet, vad gäller serotyp/fagtyp/PFGE-mönster/MLVA-profil, används för att avgöra dess släktskap. Kan dessa likheter/olikheter ses i prov från djur i säljande respektive köpande besättning eller i foder från foderfabrik och i prov från smittade djur kan misstanken om dessa smittvägar stärkas eller förkastas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls