Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA:s köp- och leveransvillkor

Allmänna villkor

Ackreditering

Du får pålitliga provsvar och laboratorieprodukter från SVA. Omkring 100 analysmetoder är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005, den europeiska kvalitetsstandarden för analyslaboratorier. Vi ackrediterar bara de analysmetoder där den höga kvalitetssäkringen är så viktig att den motiverar de extra omkostnaderna. SVA har prioriterat de nationellt/internationellt viktigaste diagnostiska undersökningarna.

För förtydligande och specificering av vilka analyser som är ackrediterade se Ackrediteringens omfattning.

Skadestånd

SVA:s ansvar begränsas till högst 10 miljoner kronor, detta motsvarar det belopp som Kammarkollegiets ansvarsförsäkring uppgår till.

Behandling av personuppgifter

SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal. Uppgifterna kan komma att vidarebehandlas för att till exempel utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt för forsknings- och utvecklingsarbete. SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Eftersom SVA bedriver forskning kan personuppgifter som behövs för forskning, behöva sparas för en längre tid.

Du har rätt att begära
- information om de personuppgifter som finns om dig
- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
- begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

Diagnostik och analyser

Dina prover stärker hälsoläget i Sverige

SVA har till uppgift att förebygga, diagnostisera och bekämpa infektionssjukdomar hos djur. De prover du skickar till oss är därför viktiga inte bara för dig utan också för SVA:s verksamhet i stort. De möjliggör bland annat att vi, i samverkan med andra myndigheter, kontinuerligt kan följa hälsoläget hos djur i hela Sverige. Ibland är det också av allmänt intresse att vi utför ytterligare undersökningar på insänt material samt sammanställer provresultat för forskningsändamål. Eventuell nödvändig informationsdelning till andra myndigheter och redovisning av resultat sker utan koppling till de enskilda proven såvida inte gällande lagstiftning föreskriver annat.

Vill du inte att dina prover används enligt ovan, vänligen ange detta på remissen.

Generellt om analyssvar/svarstider

Angivna svarstider är uppskattade svarstider. Ytterligare analyser kan vara nödvändiga att utföra och då kan svarstiden komma att fördröjas.

Första bedömning

En första bedömning kan komma att ändras/kompletteras genom slutsvaret. Det är det kommande slutsvaret som är det gällande.

Försäljningsvillkor

Priser

För priser se vår digitala prislista på vår webbplats www.sva.se. Priserna är angivna exklusive moms.                                 

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Utifrån kreditprövningen kan förskottsbetalning komma att krävas. För kunder utanför Sverige gäller normalt förskottsbetalning, om inget annat har avtalats. 

Expeditionsavgift

För varje pappersfaktura tillkommer en avgift på 25 SEK exklusive moms. Vid månadsfakturering tillkommer ingen avgift.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Rabatter/avtal

Vid större provmängder, kontakta berörd avdelning för överenskommelse om pris.

Leveransvillkor

Leverans

  • För vacciner som beställs måndag – torsdag kan leverans oftast ske omgående förutsatt att varan finns i SVA:s lager. Om SVA är beroende av leverans från tillverkare kan leveranstidpunkt aldrig garanteras. Leverans av vacciner sker bara inom Sverige.
  • För diagnostiska medier gäller att lagerhållna varor kan levereras omgående. Specialtillverkade produkter levereras enligt överenskommelse.
  • Leverans sker normalt med PostNord Parcel, MyPack Collect eller brev. Leverans till kunder utanför Sverige sker med DPD Utrikes eller MyPack Collect.
  • Leverans av diagnostiska medier inom Stockholm- och Uppsalaområdet kan, efter överenskommelse, erbjudas med budbil.
  • Förbeställda varor kan hämtas vid SVA, godsmottagningen.
  • Vid leverans till kunder utanför Sverige tillämpas leveransklausul EXW (Ex works) enligt Incoterms 2010.

Fraktavgifter

  • Vid order över 2 000 SEK debiteras ingen kostnad för frakt inom Sverige.
  • Vid order under 2 000 SEK och leverans som PostNord Parcel eller MyPack Collect: 150 SEK exkl moms.
  • Brev 75 SEK exkl moms.
  • Kostnad för leverans med budbil enligt särskild taxa.

Ansvar

Parcel:

SVA bär ansvar för varan till dess att den avlämnats. Därefter övergår ansvaret till köparen. Dock gäller, i de fall avisering gjorts av PostNord att ansvaret övergår till köparen vid aviseringen.

MyPack Collect:

SVA bär ansvar för varan till dess att den aviserats av PostNord. Därefter övergår ansvaret till köparen.

Brev:

Vid leverans av vacciner per brev bär köparen hela ansvaret

Bud:

Transportföretaget bär ansvar för varan till dess att den avlämnats. Därefter övergår ansvaret till köparen.

För försäljning till kunder utanför Sverige tillämpas ansvarsvillkor enligt leveransklausulen EXW (Ex works) enligt Incoterms 2010.

Transportskada ska anmälas till PostNord eller transportören. PostNord har inte någon skyldighet att kylförvara paket.

Reklamation

Eventuell reklamation ska göras till SVA senast inom sju dagar från mottagande.

Reklamation, vaccin

Observera! Kvalitetsdefekter på vaccin rapporteras omgående till SVA, staben för vaccinberedskap, telefon 018 67 43 00.

Dokumentets datum anger när SVA:s köp- och leveransvillkor senast uppdaterades. Ändringar av villkoren kan ske utan att detta särskilt meddelas.

Innehållet senast uppdaterat 2019-12-19