Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för salmonella i miljön

Miljöprover i form av sockprov

Provtagningsmateriel

Materiel för provtagning (remissblanketter; provtagningssockor; returkuvert/adressetiketter mm) kan kostnadsfritt, beställas från SVA. För att laboratoriet ska vara väl förberett med såväl laboratoriemateriel som personal och därmed på ett säkert och snabbt sätt kunna hantera de insända proven är det mycket bra om provtagaren kan meddela när proverna beräknas komma fram.

För provtagningen används särskilda provtagningssockor eller tillklippta tubgasbitar. Ett par sockor utgör tillsammans ett så kallat ”poolat sockprov”.

Provtagningsstrategi

Innan provtagningen läggs sockorna i en ren plastpåse och fuktas genom att en steril koksaltlösning eller kranvatten hälls över dem. Används kranvatten måste det komma från det stall som djuren går i. Det får inte vara klorerat. Se till att alla sockorna blir fuktade - var försiktig så att de inte ramlar ur påsen.

Ta på skoskydd samt skyddshandskar. Inte förrän i det utrymme som ska provtas sätts det första paret sockor på fötterna.

Det är skrapgångar/gödselrännor och boxar som ska provtas. Gå runt med små steg och använd ett par sockor för varje skrapgång/gödselränna. I stall med boxar används sockorna samtidigt som plock till samlingsprover från boxarna samlas in.

Om tubgas används så träs den över skoskyddet på främre delen av foten, en tubgas på varje fot. Vrid tubgasen runt foten vartefter så att tubgasens alla delar kommer i kontakt med den yta som ska provtas.
 
Efter provtagning läggs sockorna sedan i en separat plastpåse. Var försiktig när sockorna tas av från foten så att så lite provtaget material som möjligt trillar av sockan. Sockan kan vändas ut och in för att undvika detta. Låt skoskyddet sitta kvar på foten. Byt handskar och skoskydd mellan varje byggnad/djurutrymme. Förslut påsen väl.

Miljöprover i form av dammprov

Materiel för provtagning (remissblanketter; provtagningsservetter; returkuvert/adressetiketter mm) kan kostnadsfritt, beställas från SVA. Dammprovet tas med fördel samtidigt som plock- och sockprover tas. Varje dammprov ska bestå av tre provtagningsservetter (23 x 23 cm) per djurgrupp. Använd engångshandske vid provtagningen.

Veckla ut provtagningsservetterna och fukta dem med medföljande buffertlösning eller koksaltlösning.

Torka av dammiga ytor från stallinredningen (grindar, boxväggar, vattenanordningar med mera) i anslutning till de djur i vars boxar det tas plockprov/sockprov.

Vänd på servetterna under provtagningen så att hela ytan täcks av damm på bägge sidor.

Lägg servetterna en och en i en plastpåse som sedan försluts med en plastklämma eller knut.

Efter avslutad provtagning läggs alla påsar med prover i den förslutbara plastpåsen som bipackats den utskickade provtagningsmaterielen. Remissen fylls i enligt medföljande instruktion. Därefter kan proverna skickas in till SVA i det bifogade returkuvertet.
Om möjligt bör proverna tas så att de kan vara SVA tillhanda dagen efter provtagning. Om proverna tas på en fredag ska de förvaras i kyl över helgen och postas på söndag eftermiddag.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls