Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion för salmonella i träck

Provtagningsmateriel

Materiel för provtagning (Remissblanketter, Burkar, Returkuvert/Adressetiketter m.m.) kan med fördel kostnadsfritt beställas i förväg från SVA. För att laboratoriet ska vara väl förberett med såväl laboratoriemateriel som personal och på ett säkert och snabbt sätt kunna hantera de insända proven, är det mycket bra om provtagaren kan meddela när proverna beräknas komma fram till laboratoriet.

Mängd träck som bör samlas per prov

Samla cirka 75 gram träck per prov och burk.

Provtagningsstrategi

Träckprover för analys avseende förekomst av salmonella kan samlas på två olika sätt.

1) Proverna samlas in individuellt djur för djur (ett djur - ett prov - en burk).
Dessa prover kan sedan analyseras ett och ett eller poolas fem och fem vid laboratoriet.
Vilken av dessa strategier som ska användas bestäms av insändaren i samråd med ansvarig myndighet, (Jordbruksverket/Veterinär som är förordnad av Jorbruksverket/Länsveterinär).

2) Proverna samlas in som så kallade ”samlingsprov”.
Då plockas träck från golvet i ett utrymme där misstänkta djur vistas. Provet tas då från flera träckansamlingar för att provet ska representera alla djuren i utrymmet.

För att inte eventuell förekomst av salmonella i ett prov ska kunna komma över i ett annat prov är det en stor fördel om utsidan på burkar och remisser m.m. kan hållas så rena som möjligt.

För en detaljerad beskrivning av hur en större provtagning kan genomföras se "Provtagningsinstruktion för besättningsprovtagning” .

Det finns speciella remisser för de olika provtagningsstrategierna. Detta för att förenkla hanteringen för såväl provtagaren som personalen vid laboratoriet. Ett exempel på en mer detaljerad provtagningsinstruktion kan ses nedan. Denna kommer även att bipackas med varje utskick av beställd materiel. Närmare information kan naturligtvis också fås från SVA.

Efter avslutad provtagning läggs de tagna proverna i sin transportförpackning (Returkuvert/Pappkartong med returetikett). Remissen fylls i enligt medföljande instruktion. Därefter kan proverna skickas till SVA.

Om möjligt bör proverna tas så att de kan vara SVA tillhanda dagen efter provtagning. Om mer än fyra dygn förlöpt mellan provtagning och ankomst av proverna till SVA genomförs normalt inte analysen då sensitiviteten i analysen bedöms ha sjunkit till en för låg nivå. Om proverna tas på en fredag ska de förvaras i kyl över helgen och postas på söndag eftermiddag.

En större provtagning bör om möjligt genomföras, och proverna sändas till SVA, i början på veckan för att undvika att extrapersonal måste kallas in för helgarbete. Ta gärna kontakt med salmonellalaboratoriet för konsultation/planering (telefon via SVAs växel: 018/67 40 00).

Provtagningsinstruktion

Remisser för denna provtagning finns att skriva ut från SVA:s webbsida.
Remissen skall, som alltid, fyllas i noggrant.

Individuella prover som ska poolas vid laboratoriet

För individuellt tagna prov som ska poolas på laboratorietanvänds en speciellt avsedd remiss som kan laddas ned från SVA:s webbsida, eller beställas via telefon från Salmonellalaboratoriet, via SVAs växel: 018/67 40 00. Den är radnumrerad 1 - 270. Raderna är sedan sammanförda fem och fem med ett så kallat ”Pool-id” (P1, P2 och så vidare).

Burkarna skall endast märkas med radnumret från remissen (1, 2, 3 och så vidare).
Om numret även skrivs på burkens lock är det till stor hjälp när personalen på laboratoriet skall hantera proven.

Djurid/Provmärkning skrivs sedan in på korresponderande rad på remissen
under rubriken "Djur/Provtagningsställe" utifrån hur de skall poolas. Ska färre än fem djur sammanföras i en pool, till exempel om antalet djur i ett djurutrymme inte är jämnt delbart med fem, lämnas raderna tomma fram till nästa pool. En pool får heller aldrig omfatta fler än fem djur. 
På remissens första sida noteras var proverna är tagna/typ av djur som provtagits. Exempel
Prov 1-5 i P1 (= Pool 1)
Prov 6-8 i P2 (= Pool 2) (inga burkar märks 9 eller 10 och dessa rader lämnas tomma)
Prov 11-15 i P3 (= Pool 3)
De burkar som ska poolas läggs tillsammans i en plastpåse märkt med "Pool-id" (P1, P2, P3….)

Prover som inte ska poolas vid laboratoriet

Individprov/Samlingsprov
För Individ-, foder-, miljö-, sock-, damm- och gödselprov används en speciellt avsedd remiss där raderna är numrerade. Denna remiss kan laddas ned från SVAs webbsida, eller beställas via telefon från Salmonellalaboratoriet, via SVAs växel: 018/67 40 00.

Proverna märks endast med radnumret från remissen och djurid/provmärkning skrivs sedan in på korresponderande rad på remissen under rubriken"Djur/Provtagningsställe".
På remissens första sida noteras var proverna är tagna/typ av djur som provtagits. Exempel
Prov S1 - S5 Kalvstallet, S6 - S8 Mjölkanläggning, S9 - S15 Grisningsstall och så vidare.
Prov 1 - 8 Kvigor på betet, 9 - 12 suggor , 13 - 20 Tillväxtgrisar och så vidare.
På remissens första sida noteras sedan t.ex. Prov 1 – 10 ungdjursstall, Prov 11 – 20 lösdrift.

Utbesvarning av provsvar

Efter avslutad analys kommer svaren att sändas ut med en kopia på den insända remissen för att provtagaren med hjälp den skall kunna läsa ut vilka djur som provtagits på vilken provtagningsplats. En komplett och tydligt ifylld remiss underlättar därför både för laboratoriets personal och svarsmottagaren.
Dessutom minskas risken för feltolkningar av remissuppgifter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls