Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion Brucella canis

Observera att B. canis kan infektera människor. Iaktta försiktighet (händer, ögon, mun) vid hantering av misstänkt infekterad hund och provmaterial.

Inför provtagningen:

Förslag på material som kan behövas:

 • e-svabbar
 • blododlingsflaskor för aerob odling
 • burk för urinprov
 • blodrör för serum

Provtagningsmaterial inklusive blododlingsflaskor kan beställas från SVA.

Anamnesupptagning/ klinisk undersökning:

 • Var extra uppmärksam på onormala fynd vid undersökning av reproduktionsorgan samt tecken på uveit och/eller diskospondylit
 • Om hunden behandlats med antibiotika skall detta anges med preparat och datum för behandlingen
 • För tik anges var i löpcykeln hon befinner sig/ vid abort anges dräktighetsvecka 
 • Nära kontakter med utländska hundar
 • Kontrollera och notera identitetsmärkning

Provtagningen

(märk alla prover med djurets namn eller ID-nummer)

Tik vid abort (prov tas så snabbt som möjligt efter abort och helst ej senare än två till tre veckor efter abort):

 • Fosterhinnor, moderkaka, foster och vaginalflytningar
 • Vaginalprov (sekret) på 2 stycken e-svabbar (svabbarna hålls samtidigt i handen)
 • Serum för serologi (minst 2,5 ml helblod)
 • Blod i aerob blododlingsflaska (2,5ml liten hund  – 5 ml medelstor/stor hund)

Tik, ej abort (provet tas med fördel under löp):

 • Vävnad från förändrade organ (t ex aspirat från lumbarabscess)
 • Vaginalprov (sekret) på 2 stycken e-svabbar (svabbarna hålls samtidigt i handen)
 • Serum för serologi (minst 2,5 ml helblod)
 • Blod i aerob blododlingsflaska (2,5ml liten hund – 5 ml medelstor/stor hund)

Provtagning för intakt hanhund

 • Vävnad ifrån förändrade organ (t ex testikel, aspirat från lumbarabscess)
 • Ejakulat för odling och för kontroll av motilitet/morfologi, (motilitet/morfologi bedöms på plats) 
 • Preputialsvabb (på 2 stycken e-svabbar som hålls samtidigt i handen)
 • Serum för serologi (minst 2,5 ml helblod)
 • Blod i aerob blododlingsflaska (2,5ml liten hund –5 ml medelstor/stor hund)

Provtagning för kastrerad hanhund, valp eller unghund

 • Vävnad ifrån förändrade organ (t ex testikel, aspirat från lumbarabscess)
 • Serum för serologi (minst 2,5 ml helblod)
 • Blod i aerob blododlingsflaska (2,5ml liten hund –5 ml medelstor/stor hund))
 • Preputialsvabb (på 2 stycken e-svabbar som hålls samtidigt i handen)
 • Spontankastat urinprov

Efter provtagningen

Provmaterialet skall hållas kylt, helst vid +5 C° (± 3 C°). Om transporten beräknas ta mer än 24 timmar skall materialet (gäller ej vaginalsvabbar och blododlingsflaskor) frysas och skickas in fryst ≤ -16  eller med kylklampar. Vaginalsvabbar skall hållas kylda hela tiden, även under transporten och helst ska odling påbörjas inom 48 timmar efter provtagningstillfället.

Det är viktigt att proverna transporteras till SVA så snabbt som möjligt efter att de har tagits. Använd med fördel postens expresspaket eller expressbrev. Tänk på att provet måste komma in till laboratoriet under ordinarie öppettider.

För ärenden som Jordbruksverket inte är involverade i, använd separata adresser för serum och odling (se länk). I ärenden som rör smittspårning beställd av Jordbruksverket anges Jordbruksverkets diarienummer enligt nedan:
SVA, Avdelningen för bakteriologi
Ange Jordbruksverkets diarienummer
Säkerhetslaboratorium
751 89 Uppsala

Viktigt att ange på remissen 

 • Djurägare
 • Insändare
 • Brucella canis-utredning

I de fall ett överordnat uppdrag finns skall det anges (till exempelt vid smittspårningsarbete). Ange eventuellt diarienummer Jordbruksverket.

 • Djurets namn, chipnummer samt helst registreringsnummer
 • Eventuella fynd vad gäller anamnes och klinisk undersökning, spermabedömning och antibiotikabehandling
 • Vilket provtagningstillfälle i ordningen det är (första, andra...)

Frågor som rör diagnostiken eller liknande hänvisas till bakteriologens veterinär. 

Provtagningsmaterial inklusive blododlingsflaskor kan beställas från SVA. Samtliga kan nås via SVA:s växel 018-67 40 00.

Agens och anmälningsplikt

Brucellabakterier är små gramnegativa, kockoida stavar. Flera olika arter, som infekterar olika djurslag finns. Hund infekteras av B. canis, även om B. abortus och B. suis sporadiskt har isolerats vid aborter hos hund i de länder där dessa infektioner förekommer.

Till skillnad från brucellos hos livsmedelsproducerande djur (idisslare och svin) lyder brucellos hos hund inte under epizootilagen. Brucellos hos hund är dock en anmälningspliktig diagnos (SJVFS 2002:16, kod S106 (pdf)). På grund av sjukdomens allvarliga karaktär kan Jordbruksverket välja att vidta bekämpningsåtgärder om sjukdomen skulle påvisas i Sverige.

Serologisk undersökning

Antikroppstester är ofta negativa upp till fyra veckor efter infektionstillfället och först åtta till tolv veckor efter infektion kan man räkna med ett mätbart serologiskt svar hos ett infekterat djur. Antikropparna försvinner sedan när bakteriemin försvinner även om bakterierna fortfarande återfinns i olika vävnader i djuret. Låga antikroppsmängder kan också föreligga vid kronisk infektion, tikar provtas därför företrädelsevis under löpning, dräktighet eller i samband med en abort, då sannolikheten för påvisande av positiv antikroppstiter är högre. Antibiotikabehandling kan leda till falskt negativa provresultat.

De snabbtester som används på SVA ger ett negativt eller positivt resultat, det vill säga ingen titer eller antikroppsmängder beräknas. I vissa fall kan resultatet av snabbagglutinationen (RSAT) vara tvetydigt och då rekommenderas att ett omprov tas inom fyra till tolv veckor. Om provet fortfarande är tvetydigt vid omprov, används ett konfirmerande snabbtest (LFIA). Positiva prover bör alltid konfirmeras genom odling av bakterien. Provtagning skall ske minst två gånger med fyra till sex veckors mellanrum om odlingen blir negativ vid första försöket. Vid smittspårning gäller det samma att upprepade provtagningar kommer att behövas innan man kan utesluta smitta.

Serologisk undersökning efterfrågas av en del länder som rutin i samband med export/import. 

Odling

Definitiv diagnos ställs genom isolering av bakterien B. canis från hunden. Specifik frågeställning krävs. Vid misstanke om sjukdom på grund av infektion med B. canis ska Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll (ESS) alltid kontaktas innan material för odling skickas in. Odling av Brucella sker på säkerhetslaboratorium för smittfarligt material på grund av smittrisken för laboratoriepersonalen. Direktutstryk görs på insänt material och avläses samma dag. Själva odlingen kan tar normalt mellan en och fyra veckor. Odlingen utförs på specialmedium.

B. canis utsöndras intermittent och ett negativt odlingsresultat utesluter inte att en hund är infekterad. Antibiotikabehandling kan bidra till ett falskt negativt resultat. 

Provmaterial:

B. canis framodlas företrädesvis från aborterade foster, moderkaka och vaginalflytningar i samband med aborter. Sperma eller urin hos kastrerade hanhundar används för odling från misstänkt infekterade hanhundar. Blododling skall alltid göras vid misstanke om Brucellos med hjälp av bifasiska odlingsflaskor. Det går även att odla från organmaterial eller aspirat från rygglesioner, lymfknutor, prostata, bitestikel och mjälte. Observera zoonosrisken vid insamlande och paketerande av material.

Råd om provtagning avseende Brucella canis exempelvis inför import/adoption av hundar från utlandet samt inför parning/insemination, speciellt om parningen/inseminationen innebär kontakt med hundar från andra länder

Trots upprepade provtagningar kan det vara mycket svårt att avgöra om en hund är infekterad med Brucella canis eller inte. Därför är det också svårt att ge allmängiltiga råd om vilka prover man bör ta för att försäkra sig om att en hund inte är infekterad med B. canis. Generellt kan man säga att ju mera omfattande provtagning man gör utan att bakterien påvisas desto mer sannolikt är det att hunden faktiskt inte är infekterad. Förslagen nedan baseras på hur stark misstanken om infektion med B. canis är, alternativt på hur säker man vill vara på att hunden ifråga inte är infekterad.

Risknivå 1 motsvarar lägsta graden av misstanke/säkerhet och nivå 4 motsvarar högsta graden av misstanke/säkerhet. Provtagning avseende B. canis kan vara aktuellt exempelvis vid import/adoption av hundar från utlandet samt inför parning/insemination, speciellt i de fall parningen/inseminationen innebär kontakt med hundar från andra länder. Som hundägare bör man alltid diskutera med sin veterinär vilken provtagning som är lämplig för den enskilda hunden.

RisknivåAktuell situationRekommenderad provtagning
   1 Främst vid import/adoption av hund. Inga misstankar om Brucella canis. Inga reproduktionsstörningar. Blodprov för serologi, två prover med fyra till tolv veckors mellanrum.
   2 Parning/insemination om hunden antingen är importerad eller har varit utomlands. Inga misstankar om Brucella canis. Blodprov för serologi, två prover med fyra till tolv veckors mellanrum. Den serologiska undersökningen bör kompletteras med blododling samt odling av sperma eller vaginalprov vid ett tillfälle. Om det är en tik ska odlingen göras då tiken löper.
   3 Parning/insemination eller import/adoption av hund, när det finns tidigare förekomst av reproduktionsstörningar. Misstanke om infektion med Brucella canis. Blodprov för serologi, två prover med fyra till tolv veckors mellanrum. Den serologiska undersökningen bör kompletteras med blododling samt odling av sperma eller vaginalprov vid bägge tillfällena. För kastrerad hanhund ersätts spermaprov med urinprov. Om det är en tik ska ett av provtagningstillfällena vara då tiken löper.
   4 Parning/insemination med hund från kennel som är infekterad med Brucella canis eller import/adoption av hund från en sådan kennel. SVA avråder från parning och/eller import.

Observera att det kan ta upp till tolv veckor efter infektionstillfället innan antikroppar kan påvisas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls